+45 24 85 12 70
Dyrlæge Hans Jensens mindesten

Dyrlæge Hans Jensen, Farsø døde pinsemorgen den 20. maj 1923 af den spanske syge. Hans Jensen blev 75 år og havde virket som dyrlæge i Vesthimmerland siden 1872. Hans Jensen er nok mest kendt som fader til forfatterne Thit og Johannes V. Jensen. Han var herudover en personlighed, der var agtet og vellidt som dyrlæge i Vesthimmerland. Udover dyrlægegerningen var Hans Jensen optaget af spiritismen, forskning og lokalbefolkningen, som han skrev flere fortællinger om.

Mindeord
I et mindeord i B.T. skrev forfatteren Chr. Houmark bl.a.:
” Dyrlæge Jensen var ejendommelig da han besad rige åndelige egenskaber sammenholdt med den stærke, næsten høvdingeagtige magt og indflydelse han øvede på enhver som kom ham nær.”

Redaktør Chr. Brinck skrev i De danske Spiritisters blad ”Lys over landet”:
”Et- i hvert fald udad til – roligt, jævnt og slidsomt liv er herme afsluttet og et nyt har taget sin begyndelse for ham som under andre, som vi håber, lysere og lykkeligere omstændigheder end de han virkede under her, hvor så få forstod hans sjæls ædle higen og tragten.
Hjertelig tillykke gamle, prøvede, trofaste ven”.

Direktør Dreyer Københavns Zoologiske have, som tidligere havde været dyrlæge i Gedsted udtalte i Løgstør avis:
Som en mand, skønt lille og undseelig af ydre, dog var mere betydelig end folk i al almindelighed med mange interesser såvel literære som sociale.

Begravelsen
Begravelsen fandt sted lørdag den 26. maj 1923 i Farsø kirke, hvor et stort følge fyldte kirken. Blandt følget kan nævnes forfatteren Johan Skjoldborg og proprietærerne Wetche, Hvanstrup og Kjeldsen, Lerkenfeld. Begravelsen blev foretaget af pastor Rasmus Anker- Møller, Hornum. Efter begravelsen var der en mindesammenkomst på afholdshotellet, hvor svigersønnen apoteker Arden, Hurup holdt en mindetale, ligesom Thit Jensen mindede sin fader.

Indsamlingen
Efter hans død tog en række personer initiativ til at rejse et mindesmærke på hans grav på Farsø kirkegård. Blandt initiativtagerne var sognerådsformand og skræddermester C. L. Lorentzen, dyrlæge Axel Sonne og stationsforstander Thomas Harvig.
Den 27. oktober 1923 indrykkede de sammen med 33 andre personer følgende opfordring til at bidrage til et mindesmærke:

”Ved den gamle dyrlæge Hans Jensens død pinsemorgen dette år har Vesthimmerland mistet en af sine ejendommeligste skikkelser.
I over 50 år har dyrlæge Jensen hørt til egnens solideste og kendte borgere, og der findes næppe et hjem i flere miles omkreds hvor dyrlægen ikke var tilstede og ved sit stille og bramfri væsen har vundet alles agtelse og sympati. Desuden har han ved sine fortællinger samlet og for fremtiden bevaret typiske ord og former for det gamle jyske sprog.
I erkendelse af ovenstående formener vi at være i overensstemmelse med egnens befolkning, når vi opfordrer til at rejse dyrlæge Jensen at varigt minde på hans grav i Farsø.
 
Bidrag modtages af undertegnede.
Indsamlingen slutter 31. december dette år.

Opfordringen var underskrevet af initiativtagerne og 35 andre fremtrædende personligheder i Vesthimmerland.

Indsamlingen indbragte 776 kr. den 14. juni 1924 samledes bidragyderne på Farsø hotel og nedsatte et udvalg bestående af stationsforstander Harvig (formand), sognerådsformand Lorentzen, sparekassekasserer Niels Sørensen og købmand Pedersen til at anskaffe mindesmærket og fastsætte tidspunktet for dets afsløring.

Mindestenen
Mindestenen blev en 2,5 meter høj bornholmsk granit sten. Den blev udført af stenhugger Roulund i Aalborg efter kunstnerisk oplæg af arkitekt Mørk, København
Mindestenen har et relief af Hans Jensen og følgende tekst:

                                               H. Jensen
                              Distriktsdyrlæge gennem 50 år.
                                Født i Guldager 5. juni 1848
                                 Død i Farsø 20. maj 1923
                         Mænd i Himmerland satte dette minde


Afsløringen
Tre af Hans Jensens børn deltog i højtideligheden, den ældste søn grosserer Mikdahl Jensen, samt døtrene Thit Jensen og Marie Louise Deuvs.
Afsløringen blev foretaget af stationsforstander Thomas Harvig. Han omtalte Hans Jensen som en nøjsom og solid borger, der ikke forlangte noget for sin egen person og som havde virket nidkært i sin gerning. Omtalte hans skribentvirksomhed både på det videnskabelige og det fortællende plan.
Herefter talte vennen proprietær Wetche, Hvanstrup og kollegaen dyrlæge Axel Sonne.
Thit Jensen mindedes sin fader som en stor dyreven og som betragtede sig som dyrenes læge. Til slut fremsagde søsteren Marie Louise Deuvs et af hende forfattet mindedigt.
Højtideligheden sluttede med, at Hans Jensens 5- årige barnebarn, Andreas Arden lagde en stor buket røde roser på mindestenens fundament.

Marie Jensen
Den 10. november 1924 satte enken Marie Jensen ejendommen midt i Farsø by til salg i Løgstør Avis. Huset blev solgt med overtagelse den 15. april 1925. Den 26. marts solgte hun en stor del af indboet på en offentligauktion på Farsø gæstgivergård.
Marie Jensen flyttede til datteren Anna (kaldet Lalla) og svigersønnen Hans Stig Arden på Hurup apotek.
Hans Arden overtog den 25. marts 1925 det nystartede apotek ”Trekroner” i Valby. Familien flyttede derfor til det nye apotek og Marie Jensen flyttede med.
Marie Jensen døde kort efter flytningen i Valby pinsemorgen den 31. maj 1925. Hun blev begravet ved sin mand den 2. juni 1925 på Farsø kirkegård Begravelsen blev forestået af frimenighedspræst Rasmus Anker-Møller, Hornum. Af børnene deltog Mikdahl Jensen, Thit Jensen og Marie Louise Deuvs i det store følge.
Ved den efterfølgende mindesammenkomst fortalte Thit Jensen at moderen engang havde sagt at ”hun ikke opdragede sine børn til at blive lykkelige, men til at blive dygtige.”
Gravstedet ved Farsø kirke er med årene blevet til et familiegravsted, hvor Thit Jensen, Marie Louise Deuvs, og sønnerne Hans Otto Deuvs, Andreas Jensen m.fl. er begravede.

Henning Olsen