+45 24 85 12 70
Fattighuset

 

Valdemar Just Sørensen (1908-1967) – har nedfældet følgende:

”Fattighuset”

På stedet, hvor ”Fattighuset” i Farsø endnu ligger, har der tidligere stået et hus, som også blev benyttet til fattighus. Dette hus fik navn efter dets sidste beboer: Niels Andersen Muurmester, således at huset blev kaldt ”Niels Muurmeisters hus”. Niels Muurmeister var almisse lem, som det hed dengang.
 
Om kommunen har overtaget huset som modydelse for udbetalt understøttelse til Niels Andersen og hans kone, Karen Jensdatter, er uvist; men stedet havde været benyttet som fattighus i en del år og husede blandt andre et fattiglem, der blev kaldt ”Gall-Ann`Kjestin”, der boede i huset samtidig med ovennævnte. Niels Andersen (Muurmeister) døde den 8. april 1876, samme dag som konen. De to gamle blev henholdsvis 88 og 81 år.

Sognerådet traf i 1875 aftale med sognefogeden (Morten Hansen) om levering af ildebrændsel samt om tilsyn og pleje af de to gamle. I 1876, den 22. april, blev der truffet aftale med de gamles svigersøn om at modtage deres efterladenskaber mod at bekoste deres begravelse.                                         

                   

 

”Gall-Ann`Kjestin døde vist nok 1882 (iflg. kirkebog ses: død 21/6-1882 Ane Kirstine Christensdatter, fattiglem i Farsø, ugift, 48 år) altså som beboer af det nye fattighus. Siden har huset været benyttet som sådan til omkring 1939, da familien Dahlsen, der havde været under offentlig forsørgelse og beboet den sydøstlige ende af huset siden omkring 1922, rejste.

I samme tidsrum – eller længere – beboedes den nordvestlige ende af huset af Ole Jensen og hustru, Agathe (Wolle og Gathe). Ægteparret betalte dog vist en mindre lejeafgift til kommunen.

Allerede i 1874 afsluttedes akkord med gårdmand Chr. Nielsen om leje af det jordstykke, Niels Muurmeisters hus var bel iggende på. Den aftalte leje androg 4 rd. p.a. I 1877 blev huset nedrevet, og snedker Jens Frandsen byggede det nye fattighus for 600 kr., heri ikke medregnet materialer.

 

Gårdejer Chr. Nielsen ejede den tidligere fællesjord for Farsø by´s husmænd, hvilket matr. nummeret beviser. Niels Muurmeisters hus, og senere ”Fattighuset” blev bygget på det østligste hjørne af dette jordstykke.
 
Når der ikke ved bygning af fattighuset er foretaget udstykning af byggegrunden, skyldes det sikkert, at aftalen om leje af byggegrunden med gårdmand Chr. Nielsen stadig stod ved magt, evt. kan kommunen senere have købt det af Chr. Nielsen, og handlen afsluttet ved håndslag, som skik og brug var mellem bønder.
På pågældende tidspunkt var alle sognerådets medlemmer bønder, og ingen havde forudset, at dette, at jorden, fattighuset var bygget på, stadig blev beskattet sammen med den øvrige, tidligere fællesjord, kunne få konsekvenser i fremtiden.
 
I forbindelse med Drejers retssag med kommunen om det pågældende ”Fattighus`s” rette tilhørsforhold.

V. Just Sørensen

---------------

Fattighuset blev nedrevet i 1974/1975