+45 24 85 12 70
Spejderhuset og Mindelunden

 

Umiddelbart efter befrielsen den 4. maj 1945 opstod tanken om et mindesmærke for de to henrettede frihedskæmpere fra Farsø, Chr. Ulrik Hansen og Per Sonne.

På mejeriet ”Fælleslykke’s” generalforsamling i Farsø den 13. maj 1945 fremsatte formanden M. Smith Jensen, Fandrup, forslag om, at egnens befolkning ved frivillige bidrag skulle sætte et mindesmærke for de 2 faldne. Forslaget vandt ubetinget tilslutning, og der blev nedsat et udvalg til at søge samarbejde herom. Udvalget kom til at bestå af Niels Gregersen, Chr. Byrialsen og M. Smith Jensen.

På den baggrund indbød kæmner C.L. Lorentzen, der var tidligere tropsrådsformand, ca. 30 repræsentative personer til et møde om sagen på administrationsbygningen i Farsø. Der var stemning for tanken, samt for, at der også blev afholdt en stor fest til ære for de frihedskæmpere, som var vendt hjem i live fra de tyske koncentrationslejre. Doktor C. Møller oplyste, at spejderne havde fået en anonym gave på 4.000 kr.
 
Spejderne havde på den baggrund købt et areal af haven fra det gamle apotek ned mod søen. Det ville være et velegnet sted for mindestenen, da begge havde været meget aktive spejdere. Politibetjent C. Lilholdt foreslog, at stenen skulle stå i en mindepark, hvor der skulle være offentlig adgang.

Der blev nedsat et udvalg til at arbejde videre med sagen bestående af: malermester H. Stilling, doktor C. Møller, gårdejer M. Smith Jensen, Fandrup, forretningsfører Asmus Nielsen, skovfoged Asmussen, Trend, sparekassedirektør N. P. Nielsen, gårdejer Jens Vestergård, Gøttrup, kæmner C. L. Lorentzen, gårdejer Arne Michelsen Illeris.

I maj 1946 modtog Axel Sonne en opfordring fra medlem af Frihedsrådet og formand for Dansk Samling Arne Sørensen til at rejse et mindesmærke for de to frihedskæmpere.

Ingeniør Jørn Sonne, der var broder til Per Sonne og bosat i København, udførte i efteråret 1945 og foråret 1946 et stort arbejde for at få projekterne godkendt i den restriktionsjungle af forordninger og bestemmelser, der opstod efter befrielsen. Han skaffede også kontakt til arkitekt, billedhugger og stenhugger som udførte opgaverne.

Mindelunden

Indsamlingen gik straks i gang. Farsø ungdomsforening afholdt møde i Fandrup Husflidshus den 7. juni 1945 med beretning fra de 3 frihedskæmper: Knud Malte Poulsen, Hilmar Larsen og J. E. Ingvordsen, der havde været indsat i fængsler i Tyskland. Entreen var frivillig men gik ubeskåret til mindestenen.

Den 14. maj 1946 modtog Lorentzen 8.000 kr. med et følgebrev: ”Hermed 8.000 kr. til hjælp ved udformningen af mindelund og mindemur for Per og Christian.” Underskrevet ”to kammerater.”
 
Herudover blev der indsamlet 14. 000 kr. Grunden på 470 m2 blev skænket af spejderne af det areal, de havde købt af apotekerhaven.
Jordarbejdet med udgravning af skråningen blev overdraget entreprenør Th. Eriksen, som var færdig hermed omkring 1. november 1945.

Mindemuren er en halvcirkel med en diameter på 8 m og en højde på midten på 2,1 m og faldende til begge sider til 1,15 m bestående af natursten, som krydsmur med muret bagmur beklædt med bly. Muren blev opført af Stenhugger I. Schannong, København.


 
 

Relieffet blev udført af billedhuggeren Henrik Starcke, København. Motivet var ”En mand, der skærmer sin hustru og sit barn mod en ubuden gæst ved at stille sig hindrende i vejen i døren til deres hus”. I mindemuren er indhugget teksten: ”Navnene lever i sten – Dåden i tid” Anlægsarbejdet blev udført af anlægsgartner Aage Jakobsen, Aalborg.

Omkostningerne beløb sig til godt 31.000 kr., hvoraf Starcke skulle have 10.000 kr. Den 4. maj 1947 holdt spejderne den første mindehøjtidelighed for befrielsen ved den endnu ikke færdiggjorte Mindelund.
 
Hovedtaleren var dyrlæge Axel Sonne. Han overrakte frihedskæmpernes armbind til Knud Malte Poulsen, Hilmar Larsen og Jens Erik Ingvordsen som en hæder fra Frihedsbevægelsens Samråd

Spejderhuset

Byggeriet af spejderhuset påbegyndtes i efteråret 1945. Huset er tegnet af arkitekt H. Engqvist København. Det ergrundmuret, stråtækt or den drivende kraft i dette byggeri.


 

Grundstenen blev nedlagt den 4. november 1945. Ved grundstensnedlæggelsen blev der indlagt et dokument med følgende ordlyd:

Dette hus blev bygget år 1945 til minde om to spejderkammerater Christian Ulrik Hansen født den 26. maj 1921 i Vannerup og død for tysk hånd i Ryvangen den 23. juni 1944 og Per Sonne, født den 10. april 1921 i Farsø og død for tysk hånd i Shellhuset den 8. august 1944. De svigtede aldrig deres spejderløfte, men gjorde det til hverdags lov. De levede aldrig livet halvt, men gav deres liv, da det gjaldt.”

Rejsegildet blev afholdt den 25. november 1945. Huset var færdigbygget i foråret 1946.

Udgiften til huset incl. inventar blev på ca. 20.000 kr. Der blev finansieret med den anonyme gave, en bazar i december 1946 med et overskud på 10.200 kr., samt auktion den 4. maj 1947, som gav et overskud på 6.000 kr. Herudover frivillige bidrag.

Indvielsen

Indvielsen fandt sted søndag den 26. september 1948. Kæmner Lorentzen havde underhånden forespurgt hofmarskallen om kongeparrets deltagelse i indvielsen. Hofmarskallen frarådede en invitation, dels fordi der ikke forelå noget om, hvornår kongeparret ville være i Trend, og dels fordi der var så mange tilsvarende arrangementer i landet, hvorfor kongeparret principielt ikke deltog i disse.


 

 

Til indvielsen var mødt ca.1000 mennesker, med stiftamtmanden, politimesteren, dommeren, begge frihedskæmpers fædre, repræsentanter for ”Holger Danske”, godsejerne Flemming Juncker og Rottbøll, frihedskæmperne i Himmerland m.fl.
Kæmner Lorentzen bød velkommen og fik tilslutning til at sende et telegram til kongeparret med følgende tekst:

”Forsamlet ved indvielsen af mindelund og spejderhus til minde om Chr. U. Hansen og Per Sonne sender vi deres Majestæter vor ærbødigste hilsner.”

Herefter foretog tidligere medlem af Frihedsrådet, biskop Øllgaard, Odense den officielle indvielse. Biskoppen udtalte i talen:

”Vi kan ikke lade være med at tænke på, hvad vi har mistet i disse unge mænd, der ikke fik lov til at vokse på og øve manddoms gerning. Vi har en dybfølt tak at bringe dem. Det er ikke urimeligt at rejse dem et minde i sten, og det skal være sådant, at det de udrettede, skal fortsætte videre fra slægt til slægt.”

Efter flere talere, bl.a. af Knud Malte Poulsen, blev der nedlagt kranse ved mindemuren.

Til slut overdrog kæmner C. L. Lorentzen mindelunden til Strandby-Farsø kommune ved sognerådsformand Jens Jensen, som lovede at værne om mindelunden. Han udtrykte håb om, at den ånd, der havde besjælet de to frihedskæmpere, også måtte være fremherskende ved den ungdom, der skulle færdes her og overalt i landet.
Herefter foretog dyrlæge Axel Sonne indvielsen af spejderhuset og overdrog det til 1. Farsø spejdertrop ved tropsfører H. Stilling.

Tilslut takkede Lorentzen alle for fremmødet, og indvielserne sluttede med sangen ”Altid frejdig når du går”.

Dagen sluttede med en middag på Farsø Hotel for 140 indbudte gæster. Ved slutningen af middagen udtalte C. L. Lorentzen, at opgaven som mindelundskomiteen havde været den skønneste opgave i hans liv. Som kuriosum kan nævnes, at prisen var 8,50 kr. pr. kuvert.

Kongeparret takkede den 27. september 1948 for hilsenen med et telegram med følgende tekst:

”Med tak for deres hilsen sender vi Chr. Ulrik Hansen og Per Sonnes forældre mange varme tanker. Ingrid og Frederik.”
 

Farsø, juni 2020 - Henning Olsen